top of page
Space

Program integracije suptilnih tela

Mi nismo jednostavna bića! Naprotiv, veoma smo kompleksni i suptilni.


Toliko smo kompleksni da nam je doslovce potreban ceo život da bismo spoznali sebe, to jest, da bismo upoznali čitavo svoje biće.
A naše biće, satkano iz više slojeva, iz boja i iz više suptilnih delova, otvoreno je za upoznavanje - samo treba toga da postanemo svesni. Istina, putujući kroz život, mi svakako upoznajemo svoje suptilne delove i njihove potencijale, samo što to neretko činimo nesvesno. Mnogo toga osećamo i percipiramo unutrašnjim vidom i ne znajući iz kog dela nas ta percepcija dolazi. Ipak, svesni rad na samospoznaji (to jest, na boljem upoznavanju sa delovima naše celosti) daleko je efektniji, blagotvorniji i produktivniji, pa čak i lekovitiji.


Recimo, pored fizičkog tela, mi imamo još nekoliko suptilnih tela koja imaju adekvatne informacije za naš život na zemlji – jednako adekvatne kao i informacije koje nam šalje samo fizičko telo. Ta suptilna tela se nalaze u našem energetskom polju, koje još zovemo i aura. Koristeći svoju intuiciju i percepciju unutrašnjeg vida, mi možemo iskomunicirati sa našim
suptilnim telima i videti ili čuti koju poruku nam šalje neko od njih, da li možda u nekom od njih postoji problem i da li je neko od njih preuzelo zadatke koji nisu u njegovom domenu. Recimo, može se desiti da naše mentalno telo preuzme “zadatke” emocionalnog tela i da zbog toga, na primer, osećamo kao da naš emotivni život nije potpun. Srećom, ovaj program nam, pored upoznavanja, omogućava i rad na integraciji suptilnih tela i na njihovom dovođenju u harmoniju i
u međusobnu komunikaciju.


Da bismo došli do informacija koje će nam poboljšati kvalitet života i harmonizovati naša suptilna tela, tokom ovog programa koristićemo intuiciju, unutrašnji vid, osećaje u telu, svetlosnu vibraciju. Ceo proces integracije i harmonizacije suptilnih tela odvija se u teta stanju moždanih talasa, koji imaju sposobnost da nas povežu sa sopstvenom intuicijom, kreativnošću i sa unutrašnjom mudrošću koja nam je svima data. Dodatna pogodnost ovog stanja je ta što se na lakši način povezujemo sa emocijama i lakše nego inače ulazimo u dublje emocije koje možemo i telesno percipirati.


Ovaj program je nežan i veoma negujući za celo naše biće. Rezultati su vidljivi nakon prve
sesije, a ogledaju se kroz:
Kognitivni nivo: nove spoznaje, zaključci, uverenja – promene u razmišljanju;
Emotivni: kontakt sa nepoznatim ili nedovoljno istraženim emocijama koje smo “gurnuli” u mrak
– bilo da se radi o prijatnim, bilo o neprijatnim emocijama;
Energetski novo: rasterećenost, lakoća, veća jasnoća u sagledavanju sebe, potpunije
učestvovanje u životu – ukratko, transformacija niskih i gustih energija u više i lakše.


Nakon što prođete kroz ovaj program, možete ga samostalno koristiti kada vam je to potrebno.

U vezi ostalih pitanja možete (me) kontaktirati

bottom of page